Charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego sprawozdanie
Zagadnienia do samodzielnego przygotowania: - Złącze p-n, zasady polaryzacji, przepływ nośników prądu - Budowa tranzystora bipolarnego i zjawiska fizyczne związane z transportem nośników - Polaryzacja złącz w tranzystorze dla różnych rodzajów pracyRys.6.. Na Rys. 1 pokazano charakterystyki wyjściowe IC(UCE) przy IB=const.. 2) przejściowa I C =f(I B) przy U CE =const.. 1.1 Tranzystor bipolarny- charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera - zakresy (obszary) pracy tranzystora, polaryzacja złącz 2.. Od sposobu poł ączenia w znacznym stopniu zale żą wła ściwo ści powstałego układu (rys.12).. statyczne w spice.. Pomiary V.1 Sprawdzanie układu do wyznaczania charakterystyk prądowo-napięciowych Metoda oscyloskopowa wyznaczania charakterystyk prądowo −napięciowych polega na zasila-niu obwodu napięciem okresowo zmiennym (dodatnim, ujemnym, przemiennym), przy czymCharakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego I.. Jest to wpływ modulacji napi ęciowej szeroko ści bazy, bowiem przy wi ększym uCE baza jest cie ńsza i wtedy zarówno współczynnik transportu jak i sprawno ść wstrzykiwania rosn ą.Badanie tranzystora bipolarnego Strona 4 z 5 C.. Wykaz elementów: G- generator przebiegu prostokątnego Rb=5kOhm Rc=500Ohm C=0,1uF T=Bc327 Z-zasilacz stabilizowany regulowany DC 3.Opis sposobu pomiaru poszczególnych parametrów wzmacniacza..

Charakterystyki tranzystora bipolarnego.

Witam.. 4.3Porównanie tranzystora bipolarnego i polowego 5 Niezbędne .Wejściowe charakterystyki statyczne ( ) i u tranzystora bipolarnego małej mocy Rys. 4 przedstawia rodzinę charakterystyk wejściowych ( ) i u przy ustalonej wartości napięcia wyjściowego u.. Za pomoc jestem wstanie zaplacić punktami.. Z góry dzięki i pozdrawiam.Charakterystyki statyczne - wykreślić rodziny charakterystyk statycznych badanego tranzystora bipolarnego (wszystkie charakterystyki jednego tranzystora na wspólnym wykresie).. Po sprawdzeniu otrzymasz punkty!. Teraz mamy na następną lekcję przygotować sprawozdanie z wykresami (charakterystykami: przejściowa .Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Ćwiczenie nr 9 Charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego I.. 4.2Charakterystyki statyczne tranzystora polowego Wykreślić i zinterpretować charakterystyki statyczne tranzystora polowego.. Potrzebuje rysunek i opis co z nich wynika.. Schemat układu pomiarowego do zdejmowania charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego w układzie OE.. Właściwości impulsowe.Tranzystor bipolarny (dawniej: tranzystor warstwowy, tranzystor złączowy) to odmiana tranzystora, półprzewodnikowy element elektroniczny, mający zdolność wzmacniania sygnału..

Potrzebuje charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego NPN w układzie wspólnej bazy.

Rys. 1 Schemat układu pomiarowego do badania tranzystora bipolarnego w układzie WE (wspólnego emitera).. Charakterystyki statyczne tranzystora Na podstawie wyników pomiarów wykreślić na papierze milimetrowym charakterystyki: 1) wyjściowa I C =f(U CE) przy I B =const.. Symulacja działania modeli układów elektronicznych z tranzystorem npn została wykonana w programie Pspice student.Charakterystyki statyczne można oczywiście uzyskać w wyniku pomiarów laboratoryjnych, wystarczy zbudować odpowiedni układ .podstawowe elementy elektroniczne, cz. tranzystory charakterystyki krzyszczuk lis 15 2018 22 2018 wt 12:00 b7 cel celem poznanie opartychCharakterystyki statyczne tranzystora BC313 .. Układy pracy tranzystorów bipolarnych Elektrody tranzystora bipolarnego mo żna w ró żny sposób doł ączać do obci ążenia i źródła sygnału.. Bardziej szczegółowoRys.. Sporządziliśmy notatki oraz zrobiliśmy tabelkę w Excel'u.. po załączeniu opcji dc sweep, program pyta sie o źrodło, które mam zaznaczyc jesli mam dwa, potem wyskakuje mi pus.ĆWICZENIE 4 CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE TRANZYSTORA BIPOLARNEGO.. Do pomiaru napięcia U BE (V1) i U CE ( V2) wykorzystaj ten sam woltomierz.Rys.7 Charakterystyki tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera..

Schemat ideowy tranzystora .

Parametry okre laj ce tranzystor BC313 : U CBO = 60 V (maksymalne napi cie wsteczne na z czu C-B przy .Tranzystor bipolarny PNP - charakterystyki statyczne.. Wymagane zagadnienia - typy pó sprzewodników, przewodnictwo elektryczne pó sprzewodników - z s cze pn, zasada dzia sania - charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego w uk sadzie wspólnego emitera LAORATORIUM LKTRONIKI ĆWIZNI 4 HARAKTRYSTYKI STATYZN TRANZYSTORA IPOLARNGO K A T D R A S Y S T M Ó W M I K R O L K T R O N I Z N Y H 1.. Badanie charakterystyk tranzystora bipolarnego.rar Charakterystyki.doc; charakterystyki.xls; Pobierz plik - link do postu 06.. L ĆWIZNIA elem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi charakterystykami .. Zbudowany jest z trzech warstw półprzewodnika o różnym typie przewodnictwa.. Przyk ad uproszczonego przekroju struktury tranzystorów bipolarnych typu n-p-n przedstawia poni szy rysunek .. jak otrzymac ch.. wszystkie sprawka z pracowni w zespole szkół łącznośći w krakowie klasa 3 i 4.. Opracowanie wyników wykreślić pomierzone w warunkach izotermicznych charakterystyki badanych tranzystorów (wszystkie charakterystyki jednego tranzystora na wspólnym wykresie, jak pokazano na rys.3),dla tranzystora bipolarnego npn w układzie wspólnego emitera, przytoczone wyżej zależności (1) przyjmują postać: charakterystyki wejściowe: () CE E t U charakterystyki wyjściowe: () B E t U charakterystyki przejściowe: () CE CBt I charakterystyki zwrotne: () B E t U Na rys. 2 przedstawiono przykładowe charakterystyki statyczne .1.2.1..

Modele symulacyjne do wyznaczania charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego npn.

Charakterystyki tranzystora bipolarnego.. Praktyczne zastosowanie znalazły trzy układy poł ącze ń tranzystora:Dla konfiguracji wspólnego emitera charakterystyki wyjściowe IC(UCE) mierzymy przy IB=const.. 3.1Wyznaczanie charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego w .Charakterystyki statyczne tranzystora NPN w ukladzie WB.. Charakteryzuje się tym, że niewielki prąd płynący pomiędzy dwiema jego elektrodami (nazywanymi bazą i emiterem) steruje .Show content of filename Charakterystyki sta opr dowe tranzystora bipolarnego.doc from thread Gotowe projekty i sprawozdania, elektronika laboratorium File uploaded on elektroda.plZobacz zawartość pliku o nazwie Charakterystyki stałoprądowe tranzystora bipolarnego.doc Plik zamieszczony na forum elektroda.pl w temacie Gotowe projekty i sprawozdania, elektronika laboratoriumCharakterystyki statyczne w PSpice.. Symulacja działania modeli układów elektronicznych z tranzystorem pnp została wykonana w programie Pspice student.Charakterystyki statyczne można oczywiście uzyskać w wyniku pomiarów laboratoryjnych, wystarczy zbudować odpowiedni układ .Wyznaczanie charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego w uk sadzie wspólnego emitera (E3) 1.. Bardzo dziękujemy za zaproponowanie nowego tematu!. Na podstawie wykresu omówić wpływ zjawiska Early'ego na charakterystyki wyjściowe tranzystora bipolarnego.. W szkole badaliśmy ostatnio tranzystory bipolarne.. W załączniku przesyłam instrukcję, którą otrzymaliśmy od nauczyciela.. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z charakterystykami statycznymi tranzystora bipolarnego npn pracującego w konfiguracji wspólnego emitera oraz wyznaczenie parametrów tranzystora2.5 Schemat układu do pomiaru czasu przełączania tranzystora bipolarnego.. Jak widać, wpływ tego parametru jest niewielki i często moŝna zamiast rodziny charakterystyk posługiwać się jedną krzywą opisywaną .Sprawozdanie z ćwiczenia, którego celem było wyznaczenie właściwości statycznych dla tranzystora bipolarnego typu NPN w układzie wspólnego emitera oraz unipolarnego z kana-łem typu N. 1 Teoria W tym rozdziale zostaną omówione pokrótce poszczególne zagadnienia związane z tematem przeprowadzanego ćwiczenia.. Badanie charakterystyk tranzystora bipolarnego.rar > Charakterystyki.docTranzystor bipolarny NPN - charakterystyki statyczne.. Zagadnienia do samodzielnego przygotowania: - Złącze p-n, zasady polaryzacji, przepływ nośników prądu Budowa tranzystora bipolarnego i zjawiska fizyczne związane z transportem .4 Sprawozdanie 4.1Charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego Wykreślić i zinterpretować charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego.. Anarhak 29 Lis 2015 18:09 1239 2.Gotowe projekty i sprawozdania, elektronika laboratorium..Komentarze

Brak komentarzy.