Wykładnia prawa a informacja publiczna
1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, póz.. Prawo to .1.. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.. W wielu krajach za informację publiczną uznaje się dostęp do posiedzeń rządu z możliwością rejestracji obrazu i dźwięku, a także metadane uważane za integralną część danych właściwych, czy rozkłady jazdy, komunikaty i inne.. 1 pkt 1 u.d.i.p.. Zgodnie z art. 61, obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 1.2.2011 r. przesądził, iż informacja o obowiązującym prawie - planie miejscowym - jest informacją publiczną, natomiast nie jest taką informacją wykładnia planu miejscowego, a więc wykładnia prawa (II SAB/Rz 50/10).Biuletyn Kompas - Wykładnia prawa a informacja publiczna: orzeczenie NSA.. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.. Jeżeli stanowi ono prawo konstytucyjne, to ustawy określające tryb .. Oznacza to stosowanie w odniesieniu do tych ustaw takich zasad wykładni .Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów..

Według prawa polskiego każda informacja o sprawach publicznych.

Jak stanowi art. 1 tej ustawy, każda informacja o sprawach publicznych stanowi .Udostępnienie informacji publicznej nie może służyć dokonywaniu przez organ wykładni prawa.. Można stwierdzić, że najważniejszym i najtrudniejszym zadaniem wykładni, a jak twierdzą niektórzy autorzy nawet jedynym jest ustalenie .. dokonując przy tym w uzasadnieniu swojego wyroku wykładni pojęcia „informacja publiczna przetworzona .Prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje prawo żądania udzielenia informacji o określonych faktach i stanach istniejących w chwili udzielania informacji, nie zaś o niezmaterializowanych w jakiejkolwiek postaci zamierzeniach podejmowania określonych działań (por. wyrok NSA z dnia 20 czerwca 2002 r.1.. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.. Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie odnoszące się do zakresu informacji, których udostępnienia możemy domagać się w trybie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej..

W niniejszym artykule ograniczono się do omówienia wyłącznie wykładni przepisów prawa.

Zdaniem Sądu, z treści wniosku wynikało, że nie zawierał on żądania udzielenia informacji publicznej, bowiem podane przez spółkę informacje dotyczyły zastosowania prawa w konkretnym przypadku.Prawo do informacji publicznej nie obejmuje wykładni prawa.. Ta szczególna reguła - przesłanka definicyjna, opiera się na pojęciu „spraw publicznych", które trzeba tłumaczyć (wykładać) w świetle m.in. art. 61 w zw. z art. art. 7, 15, 16 i 17 .Ogólną zasadą, która wynika z art. 61 Konstytucji RP, jest dostęp do informacji.. Znaczenie wykładni prawa dla systemu prawa, w tym dla systemu zamówień publicznych, jest ogromne.Rola wykładni prawa - sprowadza się ona do ustalenia rzeczywistego znaczenia przepisów prawa jako tworzywa normy prawnej oraz w miarę potrzeby ukształtowania tej normy tak, by mogła być zastosowana do konkretnego wypadku lub sytuacji.. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu .Z punktu widzenia funkcjonalnej wykładni prawa oznacza to, że prawo do informacji publicznej, a w szczególności procesowe instrumenty jej pozyskiwania „mają służyć uniwersalnemu dobru powszechnemu związanemu z funkcjonowaniem struktur państwowych i publicznych" (J. Drachal, Prawo do informacji publicznej w świetle wykładni .Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi, pod warunkiem że nie ograniczają obowiązków przekazywania informacji publicznej do centralnego repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9b centralne repozytorium ust..

Ustawodawca, formułując w art. 61 Konstytucji zasadę „prawa do informacji", wyznaczył reguły wykładni tego uprawnienia.

wskazano jedynie, że prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie .Z treści art. 16 ust.. Zgodnie z przyjętą definicją, za informację publiczną należy uznać każdą wiadomość wytworzoną przez szeroko rozumiane władze publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują, bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa, w zakresie tych kompetencji.Zmiany w zakresie zamówień publicznych w „Tarczy antykryzysowej" Odwieszenie postępowań przed KIO - opublikowanie Ustawy w Dzienniku Ustaw Brak możliwości uzyskania dokumentu dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z okolicznościami wywołanymi epidemią COVID-19Portal Zamówienia Publiczne jest dla mnie pierwszą instancją w zakresie wykładni prawa w przedmiotowym zakresie.. Tutaj sprawdzam jakie problemy z ustawą Pzp nurtują innych, by samemu nie popełnić błędu w przyszłości oraz wtedy gdy sam mam konkretny dylemat, czy racja jest po mojej stronie czy zamawiającego.Informacja publiczna i dziennikarskie prawo do informacji.. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokole - niom..

1, zwanym dalej „centralnym repozytorium".Portal Zamówienia Publiczne jest dla mnie pierwszą instancją w zakresie wykładni prawa w przedmiotowym zakresie.

Tutaj sprawdzam jakie problemy z ustawą Pzp nurtują innych, by samemu nie popełnić błędu w przyszłości oraz wtedy gdy sam mam konkretny dylemat, czy racja jest po mojej stronie czy zamawiającego.Ponadto przy dokonywaniu wykładni prawa stosujemy nieco inne metody niż przy wykładni oświadczeń woli.. Przez wykładnię rozumie się określone czynności podjęte w celu ustalenia znaczenia i zakresu wyrażeń języka prawnego.Uznał, że odnoszą się one nie tyle do kwestii publicznego charakteru informacji, lecz do uznania, iż zagrożone są prawa autorskie gminy, określone w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.. Wykładnia systemowa - nikogo nie można bezpodstawnie pozbawiać wolności.Informacja publiczna - informacja wydawana przez rząd, rzadziej - w niektórych krajach przez sądy i inne instytucje, także stowarzyszenia czy fundacje.. 1198 z późn.. Obywatele mają prawo do dostępu do takich informacji, zaś jednostki zobowiązane muszą publikować informacje w BIP.Informacja publiczna a „sprawy prywatne" władzy publicznej Pojęcie informacji publicznej określa ustawodawca w art. 1 ust.. Prawo uzyskiwania .Wykładnia prawa Pojęcie wykładni prawa zespół czynności zmierzających do ustalenia prawidłowego znaczenia przepisu prawnego rozumienie pragmatyczne .. wszystkim zasady konstytucji-interpretacja norm prawa polskiego powinna być zgodna z normami prawa międzynarodowego publicznego-normy prawa wewnętrznego powinny być interpretowane w .Informacja publiczna powinna mieć swój materialny odpo- .. 2. wykładnię prawa w ujęciu pragmatycznym, czyli proces (zespół czynności) zmierzający do ustalenia znaczenia .W art. 3 ust.. W związku z tym ustawy uszczegółowiające to prawo powinny być interpretowane w taki sposób, by gwarantować możliwie szerokie uprawnienia, a wszelkie wyjątki powinny być rozumiane wąsko (por. NSA w: wyrok z dnia 1 grudnia 2011 r. o sygn.Takie informacje mogą być uzyskiwane na zasadach przyjętych dla danego rodzaju stosunków (por. J. Drachal, Prawo do informacji publicznej w świetle wykładni funkcjonalnej, (w:) Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980-2005, Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa 2005, red. J. Góral, R. Hauser i J .WSA w Warszawie w wyroku z dnia 16 listopada 2007 r. wskazał, że informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy o dostępnie do informacji publicznej.. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób .Prawo dostępu do informacji publicznej jest konstytucyjnym prawem obywatelskim wynikającym z art. 61 Konstytucji RP.. Wszelkie wyjątki od tej zasady powinny być zatem formułowane w sposób wyraźny, a wątpliwości powinny przemawiać na rzecz dostępu do nich..Komentarze

Brak komentarzy.