Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty w przedszkolu
awansu zawodowego.. nauczyciela staŻysty.. Pamiętam, że kiedy zaczynałam pracę, czułam się podobnie, dlatego .Karta Nauczyciela Karta Nauczyciela Rozmowa, konsultacje, zawarcie kontraktu Opracowanie planu rozwoju zawodowego Zapoznanie się z takimi dokumentami jak: Statut Przedszkola Koncepcja pracy przedszkola Program profilaktyczno-wychowawczy Podstawa Programowa Procedury bezpieczeństwa Wrzesień 2018 r.Plan rozwoju zawodowego R.(Rozporządzenie z 1 XII 2004, z późn.. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.W TARGOWISKU Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.sprawozdanie z realizacji planu.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączająSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w I półroczu roku szkolnego 2009/2010 .. przedszkola samorzĄdowego nr 40. wesoŁej ludwiczki w biaŁymstoku .. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem stażu na nauczyciela kontraktowego..

- 31.05.2011r.Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego teczka nauczyciela stażysty.

2017Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględniając w nim efekty jego realizacji dla nauczyciela i placówki edukacyjnej - §4 ust.5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego.. uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2018/2019.. w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy, zdjęć, notatek i zapisów w dokumentacji szkolnej oraz na stronie internetowej.. - czyli do 20 września 2.. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.- opis realizacji sporządzonego planu rozwoju - poprawne sprawozdanie z realizacji planu - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu czerwiec 2008 § 6 ust.. Stanowi dotychczasowe podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego opracowałam zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z późniejszymi zmianami.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu od 01.09.2006r..

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

na nauczyciela kontraktowego .. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Imię i Nazwisko: Wiesława Kaczor Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2006 r. Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa im.. 2017 Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego -Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji -Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu 06.. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskania1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Praca nad realizacją Planu Rozwoju Zawodowego miała duży wpływ na mój rozwój zawodowy i .Sprawozdanie częściowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - okres 09.2017 - 06.2018 Anna Staszewska..

Działania na rzecz szkoły i samorozwoju zawodowego na bieżąco dokumentowałam.

Zgodnie z:§ 6 ust.. 8.Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu Przygotowałam sprawozdanie dotyczące przebiegu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. Efekty realizacji:Zgodnie z tą zasadą nauczyciel powinien zostać zobowiązany do przygotowania częściowego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z zatwierdzonego wcześniej planu rozwoju zawodowego w okresie od września do stycznia lub od stycznia do czerwca bieżącego roku szkolnego (taka analiza powinna się odbywać przynajmniej co pół roku .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela stażysty Imię i nazwisko nauczyciela: x Imię i nazwisko opiekuna stażu: y Miejsce pracy: PRZEDSZKOLE Imię i nazwisko dyrektora szkoły: z Czas trwania stażu od: 1 września 2003r..

Sprawozdanie z realizacji stażu.

Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. 2Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami przedszkola oraz oczekiwaniami wychowanków.. ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ .. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie FbCel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego 01.09.2016 - 31.01.2017 Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z półroczną hospitacją dotyczącą przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.. mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnegoZawodowego, pt. „Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; • zapoznałam się z procedurą egzaminacyjną i z pomocą mojego opiekunem stażu/ dyrektora przygotowałamMiesięczne sprawozdania przez cały okres stażu, teczka stażysty.. Efekt działania: Napisanie sprawozdanie.. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. 2 pkt.. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian w planie rozwoju; autoanaliza, autorefleksja.. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż .. Zgłębiając przepisy oświatowe po raz pierwszy, możesz poczuć się przytłoczona/-y skomplikowanymi sformułowaniami, szczegółowymi paragrafami i wieloma wymaganiami, które musisz spełnić.. rozwoju zawodowego .. do: 31 maja 2004r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Plan rozwoju zawodowego realizowałam systematycznie i zgodnie z ustalonym harmonogramem.. 2 pkt 2 .. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Na początku września 2018 r. przeanalizowałam przepisy dotyczące .planu rozwoju - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego 06..Komentarze

Brak komentarzy.