Sprawozdanie z pracy nauczyciela za i semestr
M. Zaborowska, p. Wychowawczynie: Barbara Golian, Sylwia Wyszomirska Grupa „Muchomorki" liczy 24 dzieci: 13 dziewczynek i 11 chłopców.. Stała pomoc w pokonywaniu trudności w pisaniu, budowaniu zdań, ćwiczenie koordynacji wzrokowej, koncentracji uwagi, wskazywałam sposoby radzenia .Działania wg planu pracy.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. 6.sprawozdanie z klasyfikacji za semestr/rok szkolny klas 4-6 doc. 7.sprawozdanie z .. 11.arkusz analizy własnej pracy nauczyciela w roku szkolnym doc .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty za pierwszy semestr roku szkolnego 2015/2016 Nauczyciel stażysta: Joanna Bogucka Opiekun stażu: Czas trwania stażu: 01.09.2015 r.-31.05.2016 r. 01 września 2015 r. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż, którego celem jest uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - „krasnoludki".. (do kogo te działania były kierowane?). oczywiście ocenę 6.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Na ich miejsce przyjęto jednak inne osoby.4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc doc. 5.sprawozadnie z klasyfikacji klas 1-3 doc ..

nieujęte w planie pracy: Działania .

Termin realizacji Nauczyciel odpowiedzialnySPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ ZA I PÓŁROCZE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 GRUPA II- 3 LATKI We wrześniu grupa liczyła 30 dzieci.. Częstotliwość kontaktów z rodzicami, podejmowana problematyka spotkań.. 2012/2013 Opracowała: Jadwiga Filipowicz .. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Praca związana ze stuleciem szkoły •Przygotowanie dekoracji - wykonanie toreb z kwiatami oraz lampionów i laurek p.. Jest to .. Jakie formy działań wychowawczych i opiekuńczych były podejmowane?.

Doskonalenie warsztatu pracy.

Wstępna analiza i ocena własnych umiejętności, określenie potrzeb własnego rozwoju w ramach planu rozwoju .SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W ODDZIALE VI ZA PIERWSZY SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 Oddział VI liczy 30 dzieci, z których 21 stanowią sześciolatki.. Raport z ewaluacji dotyczącej „Systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej" 2017/2018 _____ Sprawozdania za I semestr 2017/18 (podsumowanie I semestru roku szkolnego 2017/2018), a w nich:- Kontynuowanie pracy z uczniami w zakresie pobudzania kreatywnego myślenia za pomocą edytorów graficznych oraz gier logicznych - Rozwijanie umiejętności edycji i formatowania plików tekstowych oraz graficznych.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.Praca wychowawcza i opiekuńcza.. Pomysłów pojawiało się naprawdę sporo.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.sprawozdanie z pracy wychowawczo- dydaktyczno opiekuŃczej za rok szkolny 2014/2015 grupa 3,4 latki We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci..

W ciągu semestru 3 dzieci zrezygnowało z uczęszczania do naszej grupy.

SPRAWOZDANIE z WYPADKOWOŚCI UCZNIÓW i PRACOWNIKÓW - 2017/2018 .. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. M. Majewska, p.. 6 dzieci doszło do grupy od września 2012 r., pozostałe uczęszczają do niej drugi rok.. Liczba wszystkich dzieci ucz ęszczaj ących na zaj ęcia wyniosła 276 uczniów.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. a) Udział w formach doskonalenia zawodowego (bez rad szkoleniowych) Nazwa szkolenia Data i miejsce b) Aktywne pełnienie funkcji lidera zespołu przedmiotowego lub zadaniowego (podaćMonitorowanie realizacji ilości godzin zgodnie z ramowymi planami kształcenia oraz treści z podstawy programowej w zakresie nauczanych przedmiotów w Technikum nr 1 za I semestr pobierz 38.5 KB Sprawozdanie nauczycieli wychowania fizycznego z realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych za I semestrZ Oddziałami Integracyjnymi Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego za I semestr Rok 2014/2015 Staż na uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2011 roku.. We wszystkich klasach I przeprowadzono zajęcia integracyjne i pogadanki dotyczące zasad odpowiedniego zachowania uczniów wobec siebie oraz prawidłowego reagowania wobec zjawiska .SPRAWOZDANIE - imię i nazwisko nauczyciel wspomagający w klasie IV SP W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV ; 1..

Uczniowie mogli przez chwilę zobaczyć, że praca nauczyciela wcale nie jest taka prosta .

Do grupy uczęszcza też jeden czterolatek, zaś pozostałe to dzieci pięcioletnie.Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w I semestrze w r. szk.. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z ICT prowadzone przez lic. Dominikę Polak.SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Author: ZSP Last modified by: Nauczyciel Created Date: 1/13/2020 9:49:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJSprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli .. • 9.11.2012 roku uczniowie i nauczyciele z klas młodszych wspólnie uczcili Światowe DniByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego […]; SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem .3.. W tym roku szkolnym udało nam się dodatkowo zrobić zawody z okazji Dnia Nauczyciela- była to świetna zabawa.. A. Walczak, p. J. Zielińska •Praca w zespole opracowującym książkę na 100 lecie szkołySprawozdanie cząstkowe z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego za I semestr roku szkolnego 2013/2014Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej Rok 2012/2013 semestr I Grupa III - 4-latki.. W niniejszym sprawozdaniu podsumuję cele i zadania postawione do realizacji w planie rozwoju zawodowego.Sprawozdanie z pracy koordynatora i zespołu do spraw bezpieczeństwa - 2017/2018 .. nauczyciele wspomagający Uwagi o realizacji (cele, dla kogo) krótki opis Efekty Wnioski, uwagi Inne inicjatywy i zrealizowane działania .. termin realizacji Nauczyciel odpowiedzialny .. Czy treści planu Pana/Pani pracy wychowawczej przewidziane na I/II semestr zostały zrealizowane?Głównym celem naszej pracy było wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka , zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym, przyrodniczym , przygotowujące do podjęcia nauki w szkole.W ciągu półrocza dzieci uczyły się współdziałania w grupie, przestrzegania praw i zasad .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WF Z KLASĄ 2015/2016.. Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno - wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/2019Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego za i semestr..Komentarze

Brak komentarzy.